Skip to end of metadata
Go to start of metadataConfiguration Notes....